Навигација

проф. др Петар Ускоковић

Редовни професор
Катедра за графичко инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 237

011/3303831
локал831
Научна областИнжењерство материјала
Датум избора у звање 10. новембар 2010.

Предмети

14Д123Биокомпозитни материјали
14ИГИ36Графичка дорада и амбалажа
14ИИМ310Наноматеријали и нанотехнологије
14ИИМ32Композитни материјали
14ИИМ320Нанокомпозитни материјали
14ИИМ415Функционални композитни материјали
14ИИМ47Обрада материјала штампањем
14МННТНаноматеријали и нанотехнологије
ББИ310Биоматеријали
МИМБ3Биокомпозитни материјали
МИМФ11Биоматеријали
ХФИ49Биоматеријали

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Đorđe Veljović, Goran Vuković, Ints Steins, Eriks Palcevskis, Petar Uskoković, Rada Petrović и Đorđe Janaćković, Improvement of the mechanical properties of spark plasma sintered HAP bioceramics by decreasing the grain size and by adding multi-walled carbon nanotubes, SCIENCE OF SINTERING, 45, 2013, pp. 233-243; 10.2298/SOS1302233V
 2. Chak Yin Tang, Petar Uskoković, Gary C. P. Tsui, Đorđe Veljović, Rada Petrović и Đorđe Janaćković, Influence of microstructure and phase composition on the nanoindentation characterization of bioceramic materials based on hydroxyapatite, CERAMICS INTERNATIONAL, 35, 2009, pp. 2171-2178; 10.1016/j.ceramint.2008.11.028
 3. Dobrica Stojanović, Bojan Jokić, Đorđe Veljović, Rada Petrović, Petar Uskoković и Đorđe Janaćković, Bioactive Glass Apatite Coating for Titanium Implant Synthesized by Electrophoretic Deposition, JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, 27, 2007, pp. 1595-1599; 10.1016/j.jeurceramsoc.2006.04.111
 4. Milorad Krgović, Nadežda Borna, Predrag Živković, Milun Krgović и Petar Uskoković, Application of modern technology in the production of paper for saving energy, CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 32, 1998, pp. 145-153

Радови са скупова

 1. Milorad Krgović, Nadežda Borna, Predrag Živković, Milun Krgović и Petar Uskoković, Application of modern technology in production of paper in order to save energy, The Third Meeting of Pulp and Paper Industry of the Balkan Countries, 1996, Proceedings of the Third Meeting of Pulp and Paper Industry of the Balkan Countries

Менторство

Докторске академске студије

 • Синтeзa, кaрaктeризaциja и примeнa aктивних угљeничних мaтeриjaлa дoбиjeних oд плoдa плaтaнa, Владимир Додевски, 20.02.2018.
 • Бaлистички хибридни нaнoкoмпoзитни мaтeриjaли ojaчaни нeoргaнским фулeрeнимa, Даница Симић, 09.11.2017.
 • Примeнa мoдификoвaнe нaнoцeлулoзe зa пoбoљшaњe свojстaвa вишeслojних филмoвa нa бaзи пoлиeтилeнa мaлe густинe, Ненад Ђорђевић, 29.09.2017.
 • Tрaнспaрeнтни нaнoкoмпoзитни филмoви зa примeну у плaстичнoj eлeктрoници, Вук Радмиловић, 09.12.2016.
 • Процесирање и карактеризација хибридних нанокомпозитних материјала повећане отпорности на удар, Вера Обрадовић, 29.02.2016.

Мастер академске студије

 • Синтеза и функционализација графен оксида са амино киселинама и испитивање оптичких особина уз помоћ емисионе и апсорпционе спектроскопије, Aна Рајковић, 30.09.2017.
 • Дизајнирање структуре поли (лактид-ко-гликолид) нано/микросфера добијених емулзионом методом, Дина Ћемаловић, 24.06.2016.
 • Полимерна нановлакна добијена електропредењем и могућности коришћења у контролисаном достављању лекова, Даниел Мијаиловић, 24.09.2014.
 • Суперкондензатори на бази графенских нанокомпозита, Safa Alhamdi, 24.04.2014.
 • Синтеза магнетно меких нано/микро честица и прерада пластичних честичних композита, Јелена Живановић, 28.09.2012.
 • Наномеханичка карактеризација композита ПММА-силика за стоматолошке примене, Nadia Shibob, 07.07.2011.

Основне академске студије

 • Наномеханичка карактеризација композитних филмова полиетилен оксид/функционализован графен добијених ултразвучним третирањем, Марко Јокановић, 09.07.2014.
 • Добијање и карактеризација активних и пасивних слојева органских соларних ћелија, Даниел Мијаиловић, 25.09.2013.
 • Електрична и морфолошка својства функционализованих вишеслојних угљеничних наноцеви применом Бингелове реакције, Ђорђе Јевтовић, 28.08.2012.
 • Синтеза хибридних угљеничних нано материјала, Милица Иванковић, 19.07.2011.

Основне студије

 • Процесирање и наномеханичка својства филмова на бази хитозана за контролисано отпуштање лекова, Јелена Ђокић, 06.11.2014.
 • Наномеханичка својства биополимерних филмова на бази хитозана и глукоманана ојачаних кератином, Анђела Радисављевић, 14.03.2013.
 • Електрична проводност мастила за папир на бази угљеничних наноцеви, Маја Ђукић, 28.12.2012.
 • Динамичко-механичка својства арамидних композита ојачаних честицама силицијум-карбида и бор-карбида, Снежана Јовановић, 09.02.2012.
 • Функционализација вишеслојнох угљеничних наноцеви применом Бингелове реакције и 1,3-диполарне циклоадиције, Сања Николић, 24.12.2010.
 • Термо-механичка својства нанокомпозитних материјала поли(метил метакрилат)-графен, Вук Радмиловић, 08.07.2010.
 • Припрема и карактеризација угљеничних наноцеви за уклањање јона тешких метала из воде, Бојан Жагар, 13.07.2009.
 • Термичка својства композитних материјала на бази индустријског отпадног полиетилена, Љиљана Балтић, 04.06.2009.
 • Модификација нано-честица силицијум-диоксида везујућим агенсима на бази силана, Ана Танасковић, 21.12.2007.
 • Испитивање утицаја пунила на топлотну проводност и стабилност нанокомпозита силицијум-диоксид/полиетилен високе густине, Јован Милићевић, 11.05.2007.
 • Анализа механичких својстава површине павлаке од биоактивног стакла на титану, Марија Орловић, 13.05.2005.
 • Утицај технолошких својстава сито штампарске форме на квалитет остварених отисака за примену у микроелектроници, Љиљана Драгићевић, 27.12.2002.
 • Компаративна техно/економска анализа израде штампарских ваљака за дубоку штампу, Николета Марјановић, 02.07.2002.