Navigacija

Tehnološki razvoj

Izdvojeni projekti tehnološkog razvoja finansiranih od strane Mnistarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoija Republike Srbije, kojima rukovode nastavnici i istraživači TMF u periodu od 2011. do 2014:

 • 172004 – Fenomeni i procesi sinteze novih staklastih i nanostrukturnih staklo-keramičkih materijala
 • 172005 – Uticaj nano i mikrostrukturnih konstituenata na sintezu i karakteristike savremenih kompozitnih materijala sa metalnom osnovom
 • 172007 – Razvoj i primena metoda i materijala za monitoring novih zagađujućih i toksičnih organskih materijala i teških metala
 • 172013 – Proučavanje sinteze, strukture i aktivnosti organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog porekla
 • 172022 – Razvoj efikasnijih hemijsko-inženjerskih procesa zasnovan na istraživanjima fenomena prenosa i principima intenzifikacije procesa
 • 172029 – Funkcionalizacija, karakterizacija i primena celuloze i derivata celuloze
 • 172046 – Elektrohemijska sinteza i karakterizacija nanostruktuiranih funkcionalnih materijala za primenu u novom tehnologijama
 • 172054 – Razvoj, karakterizacija i primena nanostruktuiranih kompozitnih katalizatora i interaktivnih nosača u gorivnim spregovima i elektrolizi vode
 • 172062 – Sinteza i karakterizacija novih funkcionalnih polimera i polimernih nanokomponenata
 • 172063 – Novi industrijski i ekološki aspekti primene hemijske termodinamike na unapređenje hemijskih procesa sa višefaznim i višekomponentnim sistemima
 • 174004 – Mikromehanički kriterijumi oštećenja i loma